Дейности » Парламент

Становище на Комисията по гражданско общество и медии по ратификация на конвенция, свързана с околната среда

[20 Февруари 2007]

 

На редовно заседание, проведено на 15 февруари 2007 г., Комисията по гражданско общество и медии обсъди Законопроект за ратифициране на изменението и допълнението на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса  на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, № 702-02-6, внесен от Министерския съвет на 07.02.2007 г.

Законопроектът бе представен от г-жа Недялка Илиева - експерт в Министерството на околната среда и водите

Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда или т.нар. Орхуска конвенция е открита за подписване от държавите-членки на Икономическата комисия за Европа към ООН и от регионалните организации за икономическа интеграция по време на Четвъртата министерска конференция "Околна среда за Европа" в Орхус, Дания, на 25 юни 1998 г. и влиза в сила през октомври 2001 г., когато набира необходимия брой ратифицирали я страни - 16. Конвенцията е подписана от държавите-членки на Европейския съюз и от Европейската общност. Европейският съюз приема директиви,  свързани с Конвенцията: Директива 2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета  от 26 май 2003 г. относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда, и за изменение и допълнение на Директиви на Съвета 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие и Директива 2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно достъпа на обществеността до информация за околната среда и отменяща Директива на Съвета 90/313/ЕЕС.

Конвенцията е ратифицирана от България със закон, приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г., и е в сила за нашата страна от 16 март 2004 г.

Конвенцията има за цел да осигури защита на правото на всеки човек да живее в благоприятна околна среда посредством предвиждането на задължения на държавите страни по нея да гарантират правото на достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп на гражданите и юридическите лица до правосъдие по въпросите на околната среда.  Конвенцията допринася за увеличаване на информираността на обществеността, съдейства за засилване на нейната роля и ангажираност при провеждане на политиката за опазване на околната среда, както и за постигане на по-голяма прозрачност на процеса на вземане на решения в тази област.

Ефективното прилагане на конвенцията допринася за развитие на гражданското общество, води до по-голяма прозрачност на процеса на взимане на решения на национално и местно ниво и по-активно участие на различни обществени групи в този процес.

Прилагането й съдейства за по-пълно отчитане на екологичните съображения при разработването и изпълнението на секторните политики, стратегии, планове за действие, програми и проекти, в контекста на устойчивото развитие.

Изменението и допълнението на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда е прието на втората среща на страните по конвенцията, състояла се от 25 до 27 май 2005 г. в Алмати, Казахстан, в частта, касаеща участието на обществеността в процеса на вземане на решения, свързани с генетично модифицирани организми (ГМО).

Генетично модифициран организъм е организъм, включително микроорганизъм, в който генетичният материал е бил променен по начин, който не настъпва естествено при чифтосване и/или естествена рекомбинация. В това понятие не се включва човешки организъм.

Целта е по-прецизно формулиране участието на обществеността в процеса на вземане на решения относно съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда и пускането им на пазара.

Всяка една от страните следва да гарантира своевременно и ефективно информиране и участие на обществеността преди вземането на решения относно извършването на съзнателно освобождаване на ГМО в околната среда и пускането им на пазара. Предвиждат се разумни срокове за възможност на обществеността да изрази своето мнение по предлаганите решения. Всяка от страните по конвенцията следва да се стреми да гарантира, че при вземането на решения ще се вземат предвид резултатите от процедурата за участието на обществеността.

Ефективното прилагане на изменението и допълнението на конвенцията ще доведе до по-голяма прозрачност на процеса на взимане на решения, свързани с ГМО.

Законът за генетично модифицирани организми отговаря в голяма степен на изискванията на изменението и допълнението на конвенцията и не се налага промяна на съществуващото законодателство и развитието на допълнителен административен капацитет.

Съветът на Европейския съюз в свое решение посочва, че Европейската общност и страните-членки, които са страни по конвенцията, трябва да депозират своите документи за ратифициране, приемане или одобряване на изменението и допълнението на конвенцията не по-късно от 1 февруари 2008 г. Като пълноправен член България е задължена да изпълни решението.

В резултат на проведените разисквания Комисията по гражданско общество и медии с 8 гласа  „за",  0 „против" и 0 „въздържал се" подкрепя Законопроекта за ратифициране на изменението и допълнението на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса  на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, № 702-02-6, внесен от Министерския съвет на      07.02.2007 г., и предлага на Народното събрание да ратифицира със закон изменението и допълнението на конвенцията.