Новини

Млади журналисти от Румъния и България дискутираха в НС предизвикателствата на европейското гражданство

[24 Юли 2008]

Асоциацията "Младежка медийна мрежа" запозна Медийната комисия с идеите си за активиране на младите хора като европейски граждани

   Асоциацията "Младежка медийна мрежа" представи пред Комисията по гражданско общество и медии своя проект "Предизвикателства на европейското гражданство". В зала "Изток" на Народното събрание дойдоха около 60 млади журналисти от Румъния и България. В проекта, организиран от асоциацията, си партнират 5 младежки медийни организации от двете страни. Проектът е финансиран от програма "Младежта в действие" на Европейската комисия. Целта му, каза председателят на асоциацията Атанас Лозанов, е понятието "активно европейско гражданство" да стане популярно сред младежите от малките населени места в Румъния и България чрез ролята на местните медии, в които работят млади журналисти.Проектът се стреми да постигне по-голямо участие на младежи в медиите и да повиши редакционната култура относно различни европейски теми.

   Младите журналисти връчиха на председателя на Комисията по гражданско общество и медии Иво Атанасов резолюция с предложения по три теми:

   1. Как да мотивираме младите хора да бъдат активни?

   - Ние каним държавните институции и НПО-сектора да обясняват на младите хора, че техният глас е значим и че те имат силата да въздействат върху решенията, важни за техния живот;

   - По-често организиране на "Дни на отворените врати" от национални и европейски институции, за да могат младите хора да видят как те работят;

   - Подкрепа за младежки идеи - по-лесен достъп, по-динамична бюрокрация, по-разбираем език от политически отговорните лица;

   - Европейското гражданство като наднационална принадлежност и същността на Европейския съюз да залегнат в учебните програми в средните училища.

   2. Как НПО могат да подобрят разбирането за ЕС като посредник между европейската действителност и младежките общество?

   - Младежките НПО би трябвало да бъдат улеснени в начините за финансиране на техните програми и кампании, посветени на обучение и разясняване на ЕС и осъществяване на добри практики и активно гражданство;

   - Ние се нуждаем институциите на представителната демокрация да създадат безплатен консултативен център, който да запознава младите хора с начините техните идеи да бъдат подкрепени и да предоставя календар от събития на национално и европейско ниво, в които младежите биха могли да участват.

   3. Как медиите могат да допринесат за подобряване на разбирането за активно европейско гражданство?

   - Медиите биха могли да създадат в новинарските си емисии рубрика, посветена изцяло на европейската действителност;

   - Медиите трябва да създадат ресор "Младежки инициативи" и чрез подготвени журналисти да отразяват проекти и инициативи на младежката активност. Младежите далеч не са само хора с проблеми или жертва,и, а мислещи, можещи и творящи европейски граждани, но често пъти техните постижения не попадат в интереса на журналистите;

   - Медиите биха могли да се съгласят безвъзмездно да промотират различни събития и информационни кампании на младежки НПО относно ЕС и въможностите и перспективите, които европейското гражданство дава;

   - Медиите трябва да организират по-често "Дни на отворените врати, стажове и обучителни семинари за млади журналисти като начин отговорната роля на медиите като посредник между европейската действителност и аудиторията да стане достъпна и разбираема.

   Иво Атанасов, заместник-председателят на медийната комисия Рейхан Аблеким и нейните членове д-р Станка Маринчева и Трифон Митев отговориха на многобройните въпроси за работата на Народното събрание и на комисията.

   Младите журналисти бяха представени на депутатите по време на пленарното заседание, а после се снимаха за спомен в парламентарната зала, както и в зала "Изток".